Almindelige betingelser for Star Ocean ApS som arrangør af charterture med M/S Ostsee Star


Generelle Betingelser:

 

1. Nærværende almindelige betingelser er gældende for enhver aftale om befordring indgået af Star Ocean ApS, i det følgende kaldet Star Ocean, uanset om der udstedes dokument om aftalen eller ej. I tillæg hertil gælder de på fartøjet opslåede regler.

2. Med booking af chartertur indgås en bindende aftale mellem de deltagende og Star Ocean ApS som arrangør for M/S Ostsee Star. Af sikkerhedsmæssige årsager er deltagerne forpligtet til at aflevere en navneliste over samtlige deltagere.

3. Alle passagerer deltager i charterturen på eget ansvar og sidestilles under sejlads med fartøjets besætning under ledelse af kaptajnen, og underlægger sig dermed de gældende søfartsregler og den danske sølov, herunder i særdeleshed for så vidt angår kaptajnens kommando af fartøjet. Alle deltagende forpligter sig til at tage del i almindelige skibsrutiner og aktiviteter i al slags vejr. I nødstilfælde forpligter de deltagende sig til at samarbejde med besætningen for at undgå eller begrænse eventuelle skader.

4. For alle passagerer i alderen 18-65 er der i Danmark krav om fisketegn.


Ansvarsbegrænsning:

 

5. Star Ocean kan ikke gøres ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, herunder tab af indtægter ud over, hvad ufravigelige regler i den danske sølov eller anden ufravigelig lovgivning foreskriver.

6. Star Ocean begrænser sit ansvar mest muligt i henhold til den danske sølovs regler.

7. Medmindre ufravigelige regler i den danske sølov eller anden ufravigelig lovgivning hjemler andet værneting, skal alle tvister med Star Ocean afgøres efter dansk lovgivning ved Star Ocean’s hjemting.

8. Star Ocean er ikke ansvarlig for tab af værdigenstande.

9. Star Ocean er alene forpligtet til at erstatte tab, som forvoldes ved at rejsegods går tabt eller beskadiges på grund af en hændelse under befordringen, såfremt tabet eller skaden er forvoldt ved grov fejl eller grov forsømmelse af Star Ocean selv eller nogen, Star Ocean svarer for.

10. Star Ocean erstatter tab, som forvoldes ved, at en passager dør eller kommer til skade på grund af en hændelse under befordringen i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-Forordning 392/2009.

11. Star Ocean er alene forpligtet til at erstatte tab eller skade forvoldt ved forsinkelse, som skyldes grov fejl eller grov forsømmelse af Star Ocean.

12. Star Ocean er berettiget til at lade charterturen eller en del heraf udføre af et andet rederi. Skal en bestemt del af turen udføres af et andet rederi, er Star Ocean ansvarsfri for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, der indtræffer under den del af rejsen, som udføres af det andet rederi.

13. Evt. reklamation over forholdene om bord skal rettes til kaptajnen. Reklamation over charterturen skal rettes til Star Ocean via mail.


Priser:

14. Depositum beregnes som 15 % af charterturens pris, med mindre andet er aftalt, og betales straks efter booking. Restbeløbet betales 4 uger før afgang. Fakturaer på såvel depositum som restbeløbet betales senest på forfaldsdatoen, som fremgår af fakturaen. Med betaling af depositum er booking endelig.

15. Ved éndagsture er overnatning ikke inkluderet i turprisen, men kan evt. aftales særskilt mod ekstrabetaling.

Afbestilling:

16. Afbestillingsgebyr udgør EUR 25,00 pr. deltager. Ved afbestilling betales en procentdel af turprisen, afhængigt af tidspunktet for afbestilling:

16.1 Ved afbestilling indtil 50 dage før afgang betales alene 25 % af turprisen.

16.2 Ved afbestilling 49-30 dage før afgang betales alene 50 % af turprisen.

16.3 Ved afbestilling 29-15 dage før afgang betales alene 80 % af turprisen.

16.4 Ved afbestilling 14 dage eller mindre før afgang betales 100 % af turprisen, og der ydes ingen reduktion. Det anbefales derfor, at man tegner en rejseforsikring, således at man er dækket i tilfælde af afbestilling / aflysning af rejsen pga. sygdom, vejrlig eller andet, der gør at turen ikke kan gennemføres.

17. Star Ocean forbeholder sig ret til, inden afrejsedagen, at foretage prisændringer som skyldes væsentlige ændringer i transportomkostninger eller valutakurser, som måtte være anvendt til beregning / ved betaling af turprisen. Hvis den samlede turpris således forhøjes med mere end 10 %, er deltageren berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. En betingelse for refusion er, at annullering meddeles Star Ocean straks – og ikke senere end 3 dage – efter at prisforhøjelsen er varslet.

Særlige Forhold:

18. Euforiserende eller øvrige narkotiske stoffer er ikke tilladt om bord. Det er heller ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer om bord. Overtrædelse af disse forbud kan medføre aflysning af charterturen, det være sig inden eller efter påbegyndt chartertur. Charterture, der aflyses som følge af overtrædelse af forbud, vil ikke blive refunderet og kan ikke ombookes.

19. Star Ocean forbeholder sig ret til at aflyse charterturen pga. Force Majeure, vejrlig, driftsproblemer, akut sygdom / pandemier, eller af hensyn til deltagernes sikkerhed. Måtte en sådan situation opstå, vil deltagerne blive varslet herom, straks Star Ocean får kendskab til den opståede situation.

20. Hvis Star Ocean aflyser charterturen pga. en af de i pkt. 19 listede begivenheder, vil de deltagende blive tilbudt en ombooking. Hvis en af de i pkt. 19 listede begivenheder indtræffer efter påbegyndt chartertur, vil kaptajnen afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at søge nærmeste havn. En ombooking vil ikke blive tilbudt, hvis mindst halvdelen af charterturen er gennemført

(+45) 2849 8918
ostseestar@hotmail.com